TÜRK  CUMHURİYETLERİ  OFTALMOLOJİ  DERNEĞİ  ANA  TÜZÜĞÜ

( Eski Tüzük 15.05.2013, Yeni Tüzük 05.05.2016 )

KÜTÜK NO : 06062149

Madde 1Derneğin Adı, Kurucuları , Merkezi

1.1 ; İsimleri aşağıda yazılı göz hekimleri tarafından Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği  adı ile   15.01.2001 tarihinde bilimsel ve teknik bir dernek kurulmuştur.

1.2 ; Dernek Merkezi Ankara‘dadır. Gerektiğinde adres, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

1.3 ; Derneği şubesi yoktur.
Derneğin Kurucu Üyeleri; Derneğin kurucu üyeleri TC uyruklu aşağıda isimleri ve adresleri yazılı olan hekimlerdir.

Adı ve Soyadı Tabiyeti -Mesleği İkametgahı
Sunay Duman T.C. Tıp Doktoru Karşıyaka Mh. Mogan Sitesi, No 20, Haymana Yolu Gölbaşı – ANKARA
Bora Eldem T.C. Tıp Doktoru Oran Şehri Zühtü Tigrel Cad.28 / 3ANKARA
Nevbahar Tamçelik T.C. Tıp Doktoru Ataköy 7-8 kısım C-5 Blok A kapısı Daire 8 İSTANBUL
Ömer Kamil Doğan T.C. Tıp Doktoru Dönüm Sok. No. 41 Emirgan İSTANBUL
Öner Gelişken T.C. Tıp Doktoru Ürünlü Mah.Ünsal Sok. No.1 BURSA
Murat Karaçorlu T.C. Tıp Doktoru İhsan Hilmi Alantar Sok. OTAŞ Sitesi C-2 Blok Daire 4,  4. Levent İSTANBUL
Ömer Faruk Köker T.C. Tıp Doktoru Cevat Yurdakul Cad.Meltem Apt.No.20 D.1 Kat.1   01120     Seyhan- ADANA
Gülcan Kural T.C. Tıp Doktoru Hoşdere Cad. Güzelkent Sok. Çankaya Evleri C-23,  Çankaya  ANKARA
Ercan Öngör T.C. Tıp Doktoru Dr.Orhan Ersek sok.62/6 Nişantaşı 80220 İSTANBUL
Ömer Faruk Yılmaz T.C. Tıp Doktoru I.Mediko Sitesi A-2  / 7 / 8  Balmumcu- ISTANBUL

 

Madde 2: Derneğin Amaçları

 

2.1 ; Ülkemizdeki göz hekimleri ile Bağımsız Türk  Cumhuriyetleri’ndeki göz hekimleri, Federe Türk Cumhuriyetleri’ ndeki göz hekimleri ve diğer ülkelerde yaşayan Türk asıllı göz hekimleri arasında mesleki, bilimsel, sosyal bağlantıları geliştirmek.

 

2.2 ; Oftalmoloji Dalı’nda meydana gelen teknik ve bilimsel gelişmeleri, Ülkemizdeki göz hekimleri ile Bağımsız Türk  Cumhuriyetleri’ndeki göz hekimleri, Federe Türk Cumhuriyetleri’ ndeki göz hekimleri ve diğer ülkelerde yaşayan Türk asıllı göz hekimleri ile  paylaşmak, bilgi alışverişinde bulunmak, bu ülkelerde oftalmoloji eğitiminin  çağdaş ve standart hale   getirilmesine ve çağdaş tıp uygulamalarının yaygınlaştırılmasına çalışmak

 

2.3 ; Oftalmolojinin yan dallarında da , adı geçen ülkelerdeki meslektaşları bilimsel çalışmalara özendirmek, ortak          araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek

 

 

Dr. Sunay DUMAN                                             Dr. Öner GELİŞKEN                              Dr. Süleyman KAYNAK

Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA                            Dr. Ayşe BURCU                                   Dr. Gürsel YILMAZ

Dr. Ilgaz YALVAÇ                                                 Dr. Osman Şevki ARSLAN                  Dr. Kazım Hilmi OR

2.4 ;  Türkiye’de, Bağımsız Türk  Cumhuriyetleri’nde, Federe Türk Cumhuriyetleri’ nde ve diğer ülkelerde yaşayan Türk asıllı göz hekimlerinin  katıldığı kurs, seminer, sempozyum, kongre, canlı cerrahi ve benzeri toplantıları düzenlemek , bu ülkelerde yapılan benzer toplantılara tüm ülkelerden katılımı sağlamak.

 

2.5 ; Adı geçen ülkelerle teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ile göz sağlığı  alanında gelişmelerini sağlayacak projeler  geliştirmek. Bu amaçla Türk işbirliği ve kalkınması ile ilgili kuruluşlar ve diğer gönüllü kuruluşların katkılarını sağlamak üzere gerekli temas ve çalışmaları yapmak.

 

2.6 ; Adı geçen ülkelerin birbirlerine karşılıklı uzmanlar gönderilmesi yolu ile  bilgi ve görgüsünün artırılması  amacıyla gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak

 

2.7 ; Bağımsız Türk  Cumhuriyetleri’nde, Federe Türk Cumhuriyetleri’ nde ve diğer ülkelerde yaşayan Türk asıllı göz hekimlerini Fahri Üye statüsünde kabul etmek. Seçkin Asıl üyeler ve seçkin Fahri Üyeler ile Çekirdek Bilim  Danışma Kurulu  oluşturmak.

 

2.8 ; 40 ( kırk ) yaş ve altındaki Asıl ve Fahri üyelerle Genç Oftalmologlar Kolunu oluşturmak

 

2.9 ; Oftalmoloji Bilimi’nin yan dallarında spesiyalize olmuş, bilimsel birimler için asgari ön koşulları sağlamış Asıl ve Fahri Üyeler ile Oftalmolojinin Bilimsel Birimlerini oluşturmak

 

2.10 ; Adı geçen ülkelerde Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği temsilcilikleri açmak.

 

2.11 ; Adı geçen ülkelerde ulusal örgütlenmeler tamamlandıktan sonra, Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Federasyonu’nu kurmak.

 

2.12 ; Dernek amaçlarına ulaşmak için gerekli finansmanı sağlamak üzere iktisadi işletme kurabilir. İktisadi İşletme açma ve kapatma yetkisi yönetim kurulunundur.

 

Madde 3: Derneğin Çalışma Şekli

 

3.1 ; Oftalmoloji biliminin gelişmesini sağlamak için bilimsel etkinlikler düzenler

 

3.2 ; Konusu ile ilgili dergi, el ilanları, broşür, kitap basar veya basılmasına yardımcı olur

 

3.3 ; Konusu ile ilgili web siteleri açar. Türkiye’de, Bağımsız Türk  Cumhuriyetleri’nde, Federe Türk Cumhuriyetleri’ nde ve diğer ülkelerde yaşayan Türk asıllı meslektaşları arasında elmek ( e-mail ) ve sosyal medya ile haberleşme ve iletişimin artırılması için çağın teknolojik imkanlarından azami derecede yararlanmaya çalışır.

 

3.4 ; İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olur, üyeleri arasında iletişimi sağlar, gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak üzere  Bilim Danışma Kurulu  ile Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantıları düzenler

 

3.5 ; Adı geçen ülkelerden gelecek üye taleplerini değerlendirir,imkanları ölçüsünde bilgi ve görgülerini artırmak isteyen hekimlere  yardımcı olur. İlgili kuruluşlardan destek sağlar.

 

3.6 ; Kültürel tesisler ve bilimsel bölümler kurar, eğitim merkezleri oluşturur ve destekler, makine, teçhizat temin eder, lokal açar.

 

3.7 ; Oftalmoloji eğitimi ile ilgili vakıflara kurucu mütevelli olmak.

 

3.8 ; Üyeleri arasında dayanışmayı kuvvetlendirecek geziler düzenler ve düzenletir.

 

3.9 ; Dernek borçlanmayacaktır.

 

 

Dr. Sunay DUMAN                                             Dr. Öner GELİŞKEN                              Dr. Süleyman KAYNAK

Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA                            Dr. Ayşe BURCU                                   Dr. Gürsel YILMAZ

Dr. Ilgaz YALVAÇ                                                 Dr. Osman Şevki ARSLAN                  Dr. Kazım Hilmi OR

Madde 4: Dernek Üyeliği

 

4.1 ; Üyeliğe girme; Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır. Medeni haklara sahip, dernek üyeliği ilgili Kanunlarla yasaklanmamış göz hastalıkları uzmanı veya asistanı olan Türk vatandaşı hekimler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği ne üye olabilir.

 

4.2 ; Üyelik  ASlL, FAHRİ  Üye olmak üzere iki şekildedir

 

4.2.A ; ASIL ÜYE ; Medeni haklara sahip, dernek üyeliği ilgili kanunlarla yasaklanmamış göz hastalıkları uzmanı veya asistanı olan Türk vatandaşı hekimler, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği’ne üye olabilirler.

 

4.2.A.a ;  Her asıl üye derneğin faaliyetlerine ve Genel Kurul Toplantılarına katılmak, oy kullanmak ve seçilme hakkına sahiptir.

 

4.2.B ; FAHRİ ÜYE ; Bağımsız Türk  Cumhuriyetleri’ndeki göz hekimleri, Federe Türk Cumhuriyetleri’ ndeki göz hekimleri ve diğer ülkelerde yaşayan Türk asıllı göz hekimleri ve asistanları ile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye dışında mesleklerini icra eden göz hastalıkları uzmanı veya asistanı olan hekimler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği’ne Fahri Üye olarak kabul edilebilirler. Aday kayıt formunu derneğin web sitesinde veya cep telefonunda veya bilgisayarda eksiksiz doldurur. En az 1 TCOD Üyesini referans  olarak gösterir. Renkli vesikalık fotoğrafını formdaki yerine monte eder. Doldurduğu formu kendi ülkesinin ve dernek merkezinin üye kayıt görevlilerine internet üzerinden, cep telefonundan ya da derneğin web sitesinden gönderir. Adayın ülkesindeki görevliler o hekimin oftalmolog olduğunu teyit ettikten sonra merkezdeki görevliler, üyelik kabulünü Yönetim Kurulu’nun onayına sunarlar.            

 

4.2.B.a ; Genel Kurullarda seçme, seçilme ve oy kullanma haklarından yararlanamazlar.

 

4.2.B.b ; Dilediklerinde gözlemci olarak Genel Kurula katılabilirler

 

4.2.B.c ; Üyelik aidatı ödemek zorunda değillerdir. İstedikleri takdirde aidat verebilirler ve bağışta bulunabilirler.

 

4.2.B.d ; Yönetim Kurulu kararı ile, uzman fahri üyeler Bilim-Danışma Kurulunda, asgari ön koşullarını sağlamak suretiyle  bilimsel birimlerde görev alabilirler.

 

Madde 5 : Üyelik Aidatı

 

5.1 ; Üyeliğe girdiği senenin aidatını ödeyen üye giriş aidatını ödemiş sayılır

 

5.2 ; Üyelik aidatı Genel Kurul tarafından belirlenir.

 

5.3 ; Fahri Üyeler ve Onursal  Başkan, üyelik aidatı ödemezler. Arzu ettikleri takdirde bağışta bulunabilirler.

 

5.4 ;  Her yılın aidatı en geç o yılın sonunda ödenmiş olmalıdır. Eski üyeler birikmiş aidat borçlarını ödemek suretiyle tekrar üye statüsü kazanabilirler.

 

5.5 ; Aidat borcu olmayan üye ve aidat borcu olan üye listeleri internet üzerinden üyelere senede üç kereden az olmamak üzere duyurulur, ayrıca bu listelere TCOD  Web Sitesi’nde yer verilir

 

5.6 ; Yönergelerde üye aidatıyla ilgili ön koşullara yer verilmiş ise uyulması gerekir.

 

Dr. Sunay DUMAN                                             Dr. Öner GELİŞKEN                              Dr. Süleyman KAYNAK

Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA                            Dr. Ayşe BURCU                                   Dr. Gürsel YILMAZ

Dr. Ilgaz YALVAÇ                                                 Dr. Osman Şevki ARSLAN                  Dr. Kazım Hilmi OR

Madde 6 : Üyelikten Çıkma, Çıkarılma, Üyeliğin Sona Ermesi

6.1; Her üye yazılı müracaatla istediği zaman dernekten istifa edebilir. Dernek Yönetim Kurulu üyenin aidat borcunun kalmamasına dikkat ederek ilk Yönetim Kurulu toplantısında istifayı onaylar.

6.2 ; Derneğin Tüzük ve Amaçlarına aykırı hareket eden ve medeni haklardan mahrum olanlar, Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen suçlardan hüküm giymiş olanların, Yönetim Kurulu kararı ile üyelik kayıtları silinir ve durum kendilerine tebliğ edilir. Bu gibi hallerde vaki olacak itirazlar, Genel Kurul toplantısında görüşülerek kesin karara bağlanır.

Madde 7 : Derneğin Organları

A-     Genel Kurul

B-     Yönetim Kurulu

C-     Denetleme Kurulu

D-     Meslek Onuru Kurulu

Madde 8 : Genel Kurul

Derneğin en üst karar ve denetleme organıdır. Toplantısını üç yılda bir Mart ayı içinde dernek organlarını seçmek üzere olağan olarak veya Yönetim ve Denetleme Kurullarının veya üyelerin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine Olağanüstü olarak yapar. Genel Kurul toplantı çağrısını Yönetim Kurulu yapar.

 

İlk toplantıda toplantı yeter sayısı için salt çoğunluk aranır. İkinci toplantıda toplantı yeter sayısı katılan üye sayısının Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl üye sayısının iki katından fazla olmalıdır.

 

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği başka bir Yönetím Kurulu Üyesi tarafından açılır.

 

Genel Kurulu yönetmek üzere açık oyla Başkan,  Başkan Vekili ve Sekreter’den oluşan üç üyeli bir Oturum Divanı seçilir. Genel Kurul gündemindeki maddeleri ve hazır bulunan üyelerden en az onda birinin teklif ettiği konuların eklenmesi ile oluşan yeni gündemi görüşür. Her üye bir oy hakkına sahiptir.

 

Karar yeter sayısı Genel Kurul’da mevcut üye sayısının salt çoğunluğudur. Tüzük değişikliği ve  derneğin feshi için  Genel Kurul toplantısında hazurunda mevcut asıl üye sayısının 2 / 3 çoğunluk kararı aranır.

 

Madde 9 : Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

9.1 ; Dernek amaçları ve çalışma konuları ile ilgili kararlar almak

 

9.2 ; Derneğin amacı ile ilgili federasyona katılmasına veya çıkmasına karar vermek

 

9.3 ; Taşınmaz mal satın alınması, mevcutların satılması veya devri hakkında Yönetim Kurulu’na yetki vermek

 

9.4 ; Derneğin temsilcilik açmasına  Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

9.5 ; Yönetim kurulunun üyelikten çıkarma kararlarına yapılacak itirazları inceleyip, karara bağlamak

 

Madde 10 : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul kendi yönetim veya denetim kurullarının ya da asıl üyelerin 1 / 5’inin yazılı müracaatları üzerine olağanüstü olarak toplanabilir. Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

Bu toplantıda, toplantıyı gerektiren konuların dışında herhangi bir konu görüşülemez.

 

 

Dr. Sunay DUMAN                                             Dr. Öner GELİŞKEN                              Dr. Süleyman KAYNAK

Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA                            Dr. Ayşe BURCU                                   Dr. Gürsel YILMAZ

Dr. Ilgaz YALVAÇ                                                 Dr. Osman Şevki ARSLAN                  Dr. Kazım Hilmi OR

 

Madde 11 : Tüzük Değişikliği

 

11.1 ; Genel Kurul toplantısında hazurunda mevcut asıl üye sayısının 2 / 3 çoğunluk kararı ile yapılır.

 

Madde 12 : Yönetim Kurulu Seçimi

 

12.1 ; Yönetim Kurulu , Genel Kurul tarafından gizli oyla 3 (üç) yıl için seçilen ve sıralamaları aldıkları oy sayısına göre yapılan 9 (dokuz) asıl ve 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur.

 

12.2 ; Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan her üye, kendisi aday olabilir veya asıl üyeler arasından istediğini aday olarak gösterebilir.

 

12.3 ; Seçim esnasında hazır bulunmayan adaylar önceden Genel Kurul Divan Başkanlığına yazılı adaylık dilekçelerini sunmamış iseler  seçimde aday olamazlar.

 

12.4 ; Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler sıralamalarına göre göreve çağrılırlar.

 

Madde 13 : Yönetim Kurulu’nun Görev Bölümü

 

13.1 ; Yönetim Kurulu asıl üyeleri kendi aralarından

a-     Bir Başkan

b-     Bir Başkan Yardımcısı

c-     Bir Genel Sekreter

d-     Bir Sayman seçerler.

 

13.2 ; Yönetim Kurulunca kabul edilebilir geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste 2 (iki) toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile mezkur kuruldan istifa etmiş sayılır.

 

13.3 ; Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Kararlarını oy çokluğu ile verir.

Madde 14 : Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

14.1 ; Derneğin amacını gerçekleştirecek faaliyetleri yürütmek

14.2 ; Genel Kurulun karar aldığı işleri gerçekleştirmek

14.3 ; Derneğin bütçesini hazırlamak

14.4 ; Mesleğe, deontolojiye, şeref ve haysiyete aykırı harekette bulunanlarla ilgili şikayetler ile dernek tüzüğü, yönetmelik ve yönergelerine aykırı harekette bulunanları

kanunlar, dernek tüzüğü, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendirip, hazırladığı dosyaları tavsiye kararı ile birlikte Meslek Onuru Kuruluna sunmakla görevli 5 ( Beş )  kişilik Etik Kurul tayin etmek.

 

14.5 ; Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde ve Federe Türk Cumhuriyetlerinde derneğin temsilcilikleri açılıp, temsilciliklerde ulusal yapılanma olana kadar, Bilim Danışma Kurulu için 3 ( üç ) yılda bir,  Türkiye’den 3 ( üç ) kişiyi, en yüksek üye sayısına sahip ülkeden 2 ( iki )  kişiyi,  üye sayısı 200’ü geçen ülkelerden 1 er ( birer )  kişiyi, geriye kalan ülkelerin tümünü temsilen 1 ( bir )  kişiyi  Çekirdek Bilim Danışma Kurulu Üyesi olarak tayin etmek.

 

14.6 ; Çekirdek Bilim Danışma Kurulu’nun önerisiyle Oftalmolojinin subspesiyalite bilim dallarında bilimsel birimler oluşturmak ve birim aktif üyeliği için ön koşulları sağlamış olan  üyeleri Çekirdek Bilim Danışma Kurulu’nun bildirimi doğrultusunda birimlere aktif üye olarak kayıt etmek.

 

 

Dr. Sunay DUMAN                                             Dr. Öner GELİŞKEN                              Dr. Süleyman KAYNAK

Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA                            Dr. Ayşe BURCU                                   Dr. Gürsel YILMAZ

Dr. Ilgaz YALVAÇ                                                 Dr. Osman Şevki ARSLAN                  Dr. Kazım Hilmi OR

 

14.7 ; Taltif edilecek üyeleri seçmek

 

14.7.A ; Onursal Başkan; 

 

14.7.A.a ;  Yönetim Kurulunda veya Bilim  Danışma Kurulu’nda  en az 6 (altı ) yıl  Başkanlık yapmış, en az 67 yaşını bitirip, 68 yaşından gün almış, dernek için verimli çalışmalar yapmış, göz hastalıkları biliminin gelişmesine katkıda bulunup ,uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş, meslek yaşamı boyunca her bakımdan sembol olmuş,  aynı zamanda bütün TCOD ülkelerinde tanınan, sevilen, sayılan kişi olmuş Asıl veya Fahri üyedir.

 

14.7.A.b ;  “Onursal Başkan“lık  teklifi Yönetim Kurulu  tarafından yapılır. Üyenin teklifi kabul etmesini takip eden ilk Genel Kurul’da ve Genel Kurulu takip eden günlerde, Yönetim Kurulu tarafından Onursal Başkan güncel iletişim yöntemleri ile internet üzerinden tüm üyelere duyurulur.  TCOD’un ilk müstakil veya uydu bilimsel aktivitesinde, üyelerin huzurunda Onur Belgesi ve Onursal Başkan plaketleri ve belgeleri sunulur. Onursal Başkanlık  2     ( iki ) dönem olmak üzere, toplam  6 ( altı ) yıl olarak yapılır. Başka aday yok ise Onursal Başkan başka  bir üye aday olana kadar görevine devam eder.

 

14.7.A.c ;  Onursal Başkanlar, Yönetim Kurulu  ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilirler, öneri ve katkılarda bulunabilirler. Ancak bu toplantılarda ve Genel Kurullarda oy hakları yoktur.

 

14.7.A.d ; Onursal Başkan görev süresince Yüksek Danışma Kurulu’na Başkanlık eder.  

 

14.7.B ; Onur belgeli  üyeler ile Onursal Başkan  Yönetim Kurulu  Genişletilmiş Toplantılarına katılabilir, öneri ve katkılarda bulunabilirler. Ancak Yönetim Kurulu Genişletilmiş Toplantılarında ve  Genel Kurullarda oy hakları yoktur.

 

14.7.C ; Onur belgeli üye sayısı 5 ve üzerinde olduğunda Yönetim Kurulu tarafından Yüksek Danışma Kurulu oluşturulur.

 

14.8 ; Türk Cumhuriyetleri ülkelerinde yapılacak bilimsel toplantılara Yönetim  Kurulu’ndan ve / veya organlarından en az 2 ( iki ) üye ile katılmaya çalışmak.

 

14.9 ; Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve Federe Türk Cumhuriyetlerindeki yetkili ve seçkin üyelerin, ev sahipliğini üstlenmesi ve ilgili devletin iznine bağlı olarak, Kongre Başkanı o ülkeden bir TCOD Üyesi olmak üzere , bu ülkelerde TCOD Kongrelerinin ve diğer TCOD bilimsel toplantılarının düzenlenmesini teşvik etmek.

14.10 ; Türkiye’de Türk Oftalmoloji Derneği Genel Merkezi tarafından düzenlenen Ulusal Oftalmoloji Kongre’lerine, Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Fahri Üyeleri’nin mümkün olduğunca çok sayıda katılımı için gayret sarf eder.

14.11 ; Yönergeler hazırlamak

Madde 15:  Denetim Kurulu

15.1 ; Denetim Kurulu’nun seçimi ; Genel Kurul’da kapalı oyla seçilen ve sıralamaları aldıkları oy sayısına göre yapılan 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. İlk toplantısını seçimi takip eden ilk hafta içinde yaparak bir Başkan seçer.

 

Dr. Sunay DUMAN                                             Dr. Öner GELİŞKEN                              Dr. Süleyman KAYNAK

Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA                            Dr. Ayşe BURCU                                   Dr. Gürsel YILMAZ

Dr. Ilgaz YALVAÇ                                                 Dr. Osman Şevki ARSLAN                  Dr. Kazım Hilmi OR

 

15.2; Denetim Kurulu’nun görevleri ;

15.2.A ; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler,

15.2.B ;  Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler

15.2.C ;  Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve birer yıllık aralıklarla denetimlerini yapar  ve denetim sonuçlarını her yılın Mart ayında bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

15.2.D ; Denetim Kurulu üyelerinin talebi üzerine, derneğin her türlü bilgi, belge ve kayıtlarının, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, Dernek dahilindeki herhangi bir mekâna girme isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

15.2.E ; Denetim Kurulu derneği üyeler adına denetler, Genel Kurula karşı sorumludur ve Genel Kurul Toplandığında raporunu Genel Kurula sunar.

15.2.F ; Denetleme sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırabilir

Madde 16 : Meslek Onuru Kurulu

 

16.1;  Meslek Onuru Kurulu’nun Seçimi ; Genel Kurul’da kapalı oyla seçilen ve sıralamaları aldıkları oy sayısına göre yapılan 5 (beş) asıl, 3 ( üç ) yedek üyeden oluşur. İlk toplantısını seçimi takip eden ilk hafta içinde yaparak bir Başkan seçer.

 

16.2 ; Meslek Onuru Kurulu’nun görevleri ;

 

16.2.A ; Yaşamlarında ve mesleki uygulamalarında topluma örnek davranışlar sergileyen meslektaşların onurlandırılmaları için Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak

 

16.2.B ; Üyelerin mesleki uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar, haksız ithamlar ve yaptırımlar karşısında ilgililer nezninde girişimlerde bulunulması için bilgi ve belgeler ışığında rapor hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak,

 

16.2.C ; Dernek amaç ve onuru ile bağdaşmayan davranışlarda ve çalışmalarda bulunan üyeler  hakkında Etik Kurulca gönderilen raporları inceler ve gerekli gördüğü hallerde uyarı veya kınama cezası önerebilir. Keza bir üyenin üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kurulu’na önerebilir.

Madde 17 : Yüksek Danışma Kurulu

17.1 ; Onur belgeli üye sayısı 5 ve üzerinde olduğunda Yönetim Kurulu tarafından Yüksek Danışma Kurulu oluşturulur.

17.2 ; Yüksek Danışma Kurulu’na Onursal Başkan Başkanlık eder.  Onursal Başkan yok ise, en yaşlı üye başkanlık eder. En genç üye sekreterlik görevlerini yapar.

 

Dr. Sunay DUMAN                                             Dr. Öner GELİŞKEN                              Dr. Süleyman KAYNAK

Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA                            Dr. Ayşe BURCU                                   Dr. Gürsel YILMAZ

Dr. Ilgaz YALVAÇ                                                 Dr. Osman Şevki ARSLAN                  Dr. Kazım Hilmi OR

 

17.3 ; Yüksek Danışma Kurulu toplantılarının gündeminde,  Yönetim Kurulu’nun kurula ilettiği; derneğin mevzuatı, projeleri ve etkinlikleri hakkında oluşturulacak görüşler yer alır. Yüksek Danışma Kurulu bu gündemin dışındaki konuları da görüşebilir.

17.4 ; YDK’nun toplantı sonuçları Kurul Sekreteri tarafından Yönetim Kurulu’na iletilir. Bu görüşler, TCOD’un geçmiş yıllardaki deneyimlerinin o güne ve ileriye ışık tutması açısından tavsiye niteliği taşır, bağlayıcılığı yoktur

Madde 18 : Derneğin Gelir Kaynakları

A-      Üye aidatları

B-      Bağış ve yardımlar

C-      İktisadi işletmenin karından aktaracağı pay.

Madde 19 :  Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiye şekli

19.1 ; Derneğin Genel Kurul kararı ile feshi halinde malvarlığı Türk Oftalmoloji Derneği’ne devredilir.

19.2 ; Genel kurul toplanamamışsa, derneğin bütün para, mal ve hakları, en fazla göz hekiminin kayıtlı olduğu  Türk Oftalmoloji Derneği’ne devredilir

Madde 20 : Bu tüzükte bulunmayan durumlar için ilgili kanunlar geçerlidir.

2016 Olağan Genel Kurulu’nda Seçilen Yönetim Kurulu:

Başkan:                     Op.Dr. Dr. Sunay DUMAN

Başkan Yardımcısı:  Prof.Dr. Öner GELİŞKEN

Genel Sekreter:       Prof.Dr. Süleyman KAYNAK

Sayman:                    Doç.Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA

Üyeler:                      Prof.Dr. Ayşe BURCU

Prof.Dr. Gürsel YILMAZ

Prof.Dr. Ilgaz YALVAÇ

Prof.Dr. Osman Şevki ARSLAN

Op.Dr. Kazım Hilmi OR

 

 

Dr. Sunay DUMAN                                             Dr. Öner GELİŞKEN                              Dr. Süleyman KAYNAK

Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA                            Dr. Ayşe BURCU                                   Dr. Gürsel YILMAZ

Dr. Ilgaz YALVAÇ                                                 Dr. Osman Şevki ARSLAN                  Dr. Kazım Hilmi OR