Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TCOD) ve Azerbaycan Oftalmologları Birliği (AOC) ortaklığında 14-15 Ekim 2022 tarihlerinde Bakü’de uluslararası bir oftalmoloji sempozyumunu canlı olarak düzenleme kararı alınmıştır. Bu işbirliği çerçevesinde 15 Ekim tarihinde ayrıca uluslararası katılımlı Azerbaycan Genç Oftalmologların 14. uluslararası konferansları gerçekleştirileceğini duyurmaktan ayrı bir mutluluk duymaktayız.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), resmi olarak temsil edilen TROS ülkelerindeki bilimsel toplantıları desteklemektedir. Bu nedenle, seyahat ve konaklama masraflarına destek olmak için bu organizasyona başvuracağız. Talebimize olumlu yanıt verirlerse, bu bilimsel organizasyonun tüm detaylarını ve nihayetinde tüm bilimsel programını içeren eksiksiz bir proje sunmalıyız. Sağlanan desteğin boyutunu veya ne zaman karar vereceklerini maalesef öngöremiyoruz. Bu nedenle, bu toplantıya katkıda bulunmak isteyen meslektaşlarımıza tüm masrafların kendilerinin karşılanmasını öngörmeleri gerektiğini hatırlatmak durumundayız.

Son yıllarda salgın dönemi boyunca  bir arada olamadık. Bu toplantılar vesilesiyle sizlerle tekrar canlı olarak görüşebileceğimizi umuyor ve heyecanı duyuyoruz.

Bu etkinliklerimizde bilimsel olarak katkıda bulunmak isteyen meslektaşlarımız sunu başlıklarını ve kısa bir özetlerini ”İngilizce” olarak aşağıda belirtilen mail-adreslerine en geç 17 Nisan 2022 tarihine kadar göndermeleri, Wet-Lab kurslarına başvurmak isteyen katılımcıların ise TROS web sitemiz http://tcod-tros.org/ adresindeki wet-lab formunu doldurup belirtilen adreslere göndermeleri gerekmektedir.

Saygı ve sevgilerimle

Öner Gelişken

TCOD Genel Başkanı

 

Dear Colleagues,

We are proud to announce that the Turkish Republics Ophthalmological Society (TROS) and Azerbaijan Ophthalmological Association (AOC)  decided to organize a symposium with international participation on 14-15 October 2022 Baku.

Within the framework of this cooperation,  we are also delighted to inform you that 14.’th International Azerbaijan Young Ophthalmologists Conferences will also take place as a satellite meeting on 15 October.

The Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA)  supports the scientific meetings in TROS countries officially represented. Therefore, we will be applying to this organization to sponsor travel and accommodation expenses. If they react positively to our request, We have to present a complete project involving all the details and eventually the entire scientific program of this scientific organization. We, unfortunately, cannot foresee the extent of the provided support or when they will decide. Therefore, it is imperative to remind our colleagues wishing to contribute to this meeting that they should anticipate that all expenses be self-covered.

We, unfortunately, could not get together for a long time due to the pandemic circumstances. However, we hope and get excited to meet you again live on the occasion of this meeting.

Members willing to contribute to the scientific program should send the title and a short abstract of their presentations in English to the below indicated mail addresses before 17 April 2022. Attendants who would like to apply to the Wet-Lab courses should fill out the wet-lab form at our TROS website, http://tcod-tros.org/, and send it to the indicated addresses.

 

Best regards,

Öner Gelişken

TROS President

 

TCOD AOC Ortak Toplantısı ;  TROS AOC Joint MeetingDr.Hicran Namazova:  oftalmoloqlarcemiyyeti@gmail.com ; Prof.Dr.Nurten Ünlü  nurtenunlu@gmail.com

Genç Oftalmologlar konferansları ;  Young Ophthalmologists Conferences: Prof.Dr. Gürsel Yılmaz: gurselyilmaz@hotmail.com  Dr.Ceyhun Nazarlı: jeyhun.nazarli@gmail.com

Уважаемые коллеги,

Мы с гордостью сообщаем, что Общество Офтальмологов Тюркских Стран (ООТС) и Азербайджанская Общество Офтальмологов  (AOО) приняли решение организовать 14-15 октября 2022 года в Баку симпозиум с международным участием.

В рамках этого сотрудничества мы также рады сообщить вам, что 14-я Международная конференция молодых офтальмологов Азербайджана также состоится 15 октября в качестве сателлитной встречи.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) поддерживает научные встречи в официально представленных странах ООТС. Поэтому мы будем обращаться в эту организацию за спонсированием расходов на проезд и проживание. Если они положительно отреагируют на нашу просьбу, мы должны представить полный проект со всеми деталями и, в конечном итоге, всю научную программу этой конференции. К сожалению, мы не можем предвидеть масштабы оказанной поддержки и когда они примут решение. Поэтому крайне важно напомнить нашим коллегам, желающим внести свой вклад в эту встречу, о том, что они должны рассчитывать на то, что все расходы могут быть покрыты за их счет.

К сожалению, долгое время мы не могли собраться вместе из-за обстоятельств пандемии. Тем не менее, мы надеемся и будем рады снова встретиться с вами на симпозиуме в Баку.

Члены, желающие внести свой вклад в научную программу, должны отправить название и краткий тезис своих презентаций на английском языке по указанным ниже почтовым адресам до 17 апреля 2022 года. Слушатели, которые хотели бы подать заявку на курсы Wet-Lab, должны заполнить форму вет-лаборатории на нашем веб-сайте TROS, http://tcod-tros.org/, и отправить ее по указанным адресам.

С наилучшими пожеланиями,

Онер Гелишкен

Президент ООТС

 

Совместное собрание ООТС AOО: Др. Хиджран Намазова: oftalmoloqlarcemiyyeti@gmail.com; Проф.др. Нуртен Унлю nurtenunlu@gmail.com

Конференции молодых офтальмологов: Проф.др. Гюрсель Йылмаз: gurselyilmaz@hotmail.com Др. Джейхун Назарлы: jeyhun.nazarli@gmail.com